Kabinet Dušana Jurkoviče

V rámci projektu Dušan S. Jurkovič – náš architekt, realizovaném v programu přeshraniční spolupráce Interreg, vznikl v Muzeu luhačovického Zálesí Kabinet Dušana Jurkoviče. Jeho cílem je vytvářet zázemí pro badatelské centrum, které mapuje a shromažďuje dokumenty, fotografie, literaturu, trojrozměrné exponáty, studie a plány, týkající se architektovy tvorby pro Luhačovice. Doklady Jurkovičova architektonického díla doplňují jeho méně známé záznamy etnografické.

Již od devadesátých let 19. století, kdy působil ve Vsetíně, se architekt zabýval dokumentací lidového stavitelství na moravsko-slovenském pomezí, ale také dalších jevů tradiční lidové kultury a lidového umění. Tyto záznamy vydával v letech 1905 až 1914 formou čtrnácti sešitů nazvaných Práce lidu našeho. Dílo obsahuje 140 fotografií a celé je k nahlédnutí v Kabinetu.

Jurkovič zachytil ve svých fotografiích mizející svět moravského a slovenského venkova, dnes již nenávratně ztracený. Architekt patřil mezi jeho první systematické dokumentátory. Že je tradiční lidová kultura na obou stranách historické hranice mezi Moravou a Uhrami (dnešním Slovenskem) velmi blízká, dokládají ve vitrínách a zásuvkách vystavené artefakty ze sbírky luhačovické muzejní společnosti, které jsou konfrontovány s Jurkovičovými fotografiemi v sešitech Práce lidu našeho. Sbírka vznikla před 100 lety v roce 1918, kdy bylo také založeno muzeum v Luhačovicích. Autor sbírky Antonín Václavík se stejně jako Jurkovič přestěhoval v roce 1919 na Slovensko, kde působil ve Vládním komisariátu na ochranu památek, zpočátku pod vedením Dušana Jurkoviče.

Předměty z muzejní sbírky, vystavené v Kabinetu, jsme vybírali tak, aby korespondovaly se zájmy architekta – etnografa Dušana Jurkoviče. Patří mezi ně lidové vyšívané textilie i západoslovenská keramika, na kterou je luhačovická sbírka obzvlášť bohatá. Zejména jsou to však předměty každodenní potřeby, nejrůznější dřevěné nářadí a náčiní, zdobené dřevořezbou a rytými ornamenty, nápisy a datacemi. Dřevěné čepáky, řezbované přeslice, zdobené zouváky na boty, písty na mandlování prádla, hoblíky, nejrůznější schránky, dřevěná dénka na hrnce a další předměty z moravské i slovenské strany Karpat jsou zastoupeny i na Jurkovičem publikovaných fotografiích. Práce lidových tesařů, stolařů a řezbářů byla pro něj velkou inspirací jak po stránce ornamentiky, tak po stránce technologie výroby, kterou důkladně studoval. Kabinet tak propojuje sběratelský zájem a etnografické dílo dvou významných Čechoslováků spojených s Luhačovicemi, Dušana Jurkoviče a Antonína Václavíka.

Vedle exponátů ze sbírky luhačovické muzejní společnosti vystavených ve vitrínách a zásuvkách, nabízí Kabinet ke studiu prezenční knihovničku s literaturou o lidovém stavitelství a lidovém umění, panelovou výstavu s přehledem Jurkovičova díla pro Luhačovice, dokumenty, výstavní katalogy a literaturu o Dušanu Jurkovičovi, virtuální prohlídku Jurkovičova nerealizovaného regulačního plánu lázní z roku 1903 a její aplikaci na panoboardu. Kabinet je vybaven replikami sedacího nábytku podle architektových návrhů, které zhotovili studenti oboru Design a zpracování dřeva SOŠ Luhačovice ve spolupráci s muzeem. Postupně přibývají další digitalizované dokumenty a interaktivní programy.

 

Dušan Jurkovič dětem

Doplňkem Kabinetu Dušana Jurkoviče je interaktivní webové prostředí, které seznamuje dětského návštěvníka s osobností a tvorbou Dušana Jurkoviče. Průvodcem není nikdo jiný než sám architekt.

Odkaz zde:

https://view.genial.ly/60f6867760cfc50dc0798b14/presentation-dusan-jurkovic-detem